Klagomål, ersättning

Hälso- och sjukvård

En andra bedömning

Om du inte är nöjd med en bedömning som din läkare gjort har du rätt till en så kallad ”second opinion” dvs en andra bedömning från en annan läkare.

Klagomål

Man har rätt att klaga om man inte är nöjd med Hälso- och sjukvårdsinsatserna. Dels kan man göra det direkt till vårdpersonalen. När det gäller kommunal sjukvård kan man vända sig till sin MAS (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) i kommunen, du hittar din kommun här.

I vissa landsting finns patientombudsmän eller patientvägledare som kan lotsa en om man vill framföra klagomål.
Patientnämnden är som regel den första instans som man klagar till, nämnden kan inte ge någon påföljd till sjukvårdspersonalen. Påföljd är en fråga för HSAN se nedan.

Felbehandling

Om du anser att du blivit felbehandlad eller att hälso- och sjukvården inte levt upp till kraven, så finns det olika möjligheter att få dina klagomål prövade. På denna HSAN´s webbplats får du upplysning om vart du kan vända dig.
Läs mer här.

Ersättning

Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du i vissa fall ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Man har inte rätt till ersättning bara för att behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstår en komplikation, du kan läsa mer på patientförsäkrings hemsida.
Läs ännu mer om ersättningar här.

 

Diskriminering

Känner du att du blivit diskriminerad på grund av en funktionsnedsättning? Det finns lagar som skyddar dig. Anmälan ggjordes tidigare till Handikappombudsmannen (HO) HO slås ihop med DO och JämO 1 jaunari 2009.


Från och med den 1 januari 2009 ska man alltså vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO) om man upplever att du blivit diskriminerad.

 
Regeringen har en hemsida om rättigheter för personer med funktionsnedsättning för att man ska kunna ta till vara sina fri- och rättigheter på samma villkor som alla andra.

Regeringens kommentarer om den nya diskrimineringslagen, som träder i kraft den 1 januari 2009 enligt Riksdagens beslut. Lagen ska motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Länktips


Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003 (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Foto 
Länk till Socialstyrelsens Vardkatalog-2002-2003, Högspecialiserad vård av rikskaraktär (pdf-dokument, 564byte, öppnas i nytt fönster). Socialstyrelsens dokumentation om olika sjukvårdshuvudmän när det gäller små och mindre kända handikappgrupper katalogen omfattar även vissa andra specifika resurser på riksnivå för bl.a. habilitering/rehabilitering m.m.


Sjukvårdsrådgivningens logotyp. Länk till webbplatsen

Flera stödinsatser kan du söka på Länk till sjukvårdsrådgivningens hemsida om rättigheter och hjälpmedel.


Sveriges Kommuner och Landsting logotyp.
Om du vill hitta ett landsting klicka här.


Om du vill hitta en kommun klicka här.


HM Drottning Silvia är Ågrenskas beskyddare


Agrenska is a NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations