Samhällets stöd

Den som själv har en sällsynt diagnos, eller har ett barn med sällsynt diagnos kan ha rätt att få stöd i vardagen. Här finns viktig information om samhällsstöd till barn, unga och vuxna med sällsynta diagnoser och deras anhöriga. Vänd dig i första hand direkt till den myndighet som ger stödet.

Ekonomiskt stöd

Att ha ett barn med sällsynt diagnos eller att själv ha en sällsynt diagnos kan innebära att man behöver ekonomiskt stöd för att klara vardagen. Samhället erbjuder en mängd olika stödformer. Här finns en sammanställning som Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser gjort.

Ekonomiskt stöd, mer information

Hälso- och sjukvård

I Sverige är målet en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det framgår av hälso- och sjukvårdslagen.

Hälso- och sjukvård, mer information

Kontakt med hälso- och sjukvården

Det finns regler som är till för att stärka patientens ställning i kontakten med hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården har också vissa skyldigheter i förhållande patient eller som anhörig till patient.

Kontakt med hälso- och sjukvården, mer information

Social omsorg

Det finns en rad ekonomiska stöd till personer med funktionsnedsättning som förvaltas av kommunen. I de flesta fall förutsätter de att personen omfattas av LSS, Lagen om stöd till vissa funktionshindrade.

Social omsorg, mer information

Skola och utbildning

I Sverige är ansvaret för skolan delat mellan riksdag, regering, skolmyndigheterna, kommunerna och den enskilda skolan. Enligt skollagen är förskolechef och rektor skyldiga att utreda om en elev behöver särskilt stöd. Här finner du information om hur ansvaret är fördelat och vem som har hand om vad.

Skola och utbildning, mer information

Arbete och sysselsättning

Genom Arbetsförmedlingen Rehabilitering kan du få stöd av olika specialister för att få ett arbete eller en utbildning som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Du kan också få yrkesvägledning och ekonomiskt stöd.

Arbete och sysselsättning, mer information

Barns rättigheter

Alla barn och unga har lika värde och samma rättigheter, oavsett funktionsförmåga. Inget barn får diskrimineras. Varje barn bör ha möjlighet till lek och fritid och att må bra – oavsett vilka de är och var de bor.

Barns rättigheter, mer information
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)