Vuxen

På Ågrenska har vi utvecklat flera olika insatser för att underlätta och förbättra livssituationen för vuxna med sällsynt diagnos. Vardagslivet är komplext och unikt för varje individ. Det är också behoven. Därför har vi helhetsperspektiv i våra verksamheter.

Vuxenkompetens

Ågrenska erbjuder vuxenvistelser i tre dagar med ett program, som är särskilt anpassat för den aktuella sällsynta diagnosen. Syftet är att ge kunskap och kompetens om den egna diagnosen och det stöd samhället har. Vistelserna är en unik möjlighet att möta andra i samma situation och utbyta erfarenheter.
Vuxenvistelser

Under varje vistelse görs en fokusgruppsintervju om vardagslivet med en sällsynt diagnos. De sammanfattas och finns att läsa under rubriken Att vara vuxen och leva med. Erfarenheterna från fokusgruppsintervjuerna har resulterat i en forskningsstudie.

Intervjuerna sammanfattas i dokumentationerna som skrivs efter vistelsen. Dokumentationerna ger en unik insikt och ökad kunskap om livet med en sällsynt diagnos.
Att vara vuxen och leva med
Participation in society

Information om sällsynta diagnoser

Du kan ta del av kunskapen från tidigare vuxenvistelser genom att läsa Ågrenskas dokumentationer. De är bearbetade och sakgranskade sammanfattningar av specialisternas föreläsningar och innehåller frågor från deltagarna och svar från experterna. Dessutom berättar en vuxen om sina erfarenheter.

På Ågrenskas hemsida finns filmer med livsberättelser från familjer, syskon och vuxna. Där hittar du också filmer med experter med särskild kompetens om sällsynta diagnoser.
Sällsynta liv
Sällsynt profession
Externa kunskapsdatabaser om sällsynta diagnoser

Utbildning

I vårt årliga program finns kurser och utbildningar kring olika teman.

Vi gör specialanpassade utbildningar för assistentgrupper, föreningar, arbetslag inom boende och andra som har behov av sällsynt kompetens.
Kurser och utbildningar

Personlig assistans

Ågrenska samordnar personlig assistans till många barn och unga med sällsynt diagnos och funktionsnedsättning genom Ågrenska Assistans. Hos oss är det sällsynta vanligt.
Ågrenska Assistans

Från barn till vuxenvård

Ett ständigt aktuellt ämne i våra verksamheter är övergången när ungdomen ska flytta från barnsjukvård till vuxenvård. Det finns goda exempel där förberedelserna påbörjas redan när barnet är i 12-årsåldern och samtliga inblandade parter är delaktiga i planeringen och den unge vuxne känner sig trygg inför övergången. Men forskning och Ågrenskas erfarenheter har visat att tiden innan kan vara fylld av oro och rädsla hos både föräldrar och unga. Många ungdomar med kroniska sjukdomar har upplevt att förberedelser och delaktighet inför övergången påbörjats för sent. Övergången försvåras av brister i kommunikationen mellan parterna och det ofta saknas riktlinjer för hur övergången ska hanteras.

Övergången handlar också om sociala utmaningar i samband med att den unge behöver eget boende, arbete eller sysselsättning och en meningsfull fritid.

Kontakt med andra vuxna

Vi vet genom lång erfarenhet hur viktigt det är att träffa andra som är i liknande situation. Därför erbjuder vi alltid tid till och uppmunterar till erfarenhetsutbyte och samtal mellan deltagarna på våra vuxenvistelserna och våra övriga verksamheter.

Familjestödsenheten

Enheten erbjuder stöd till familjer med barn och ungdomar som har svårt med koncentration, uppmärksamhet och problem med inlärning eller beteende.
Det sker genom enskilda samtal, eller med föreläsningar och utbildningar.
Familjestödsenheten

Adhd-konsultent

Ågrenskas adhd-konsulent är ett stöd för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, deras familjer, personal och andra de kommer i kontakt med.
Adhd-konsultent

Fler äldre

Befolkningen lever allt längre. Det gäller också personer med funktionsnedsättningar och sällsynta diagnoser. Tack vare medicinska framsteg och förbättrade behandlingar får många en normal livslängd. Behovet av kunskaps- och kompetensutveckling kommer därför att öka. Vänd dig till oss med dina behov av kurser och utbildning, vare sig du själv har en sällsynt diagnos och funktionsnedsättning, är anhörig eller arbetar inom vård, omsorg, skola eller sociala sektorn.
Kurser och utbildningar

Daglig verksamhet

På Ågrenska finns daglig verksamhet som ingår i olika arbetslag. Varje individ ges uppdrag som innehåller möjlighet till utveckling. Som stöd ges kontinuerlig handledning. Genom uppmuntran och lagom ställda krav vill vi att deltagarna ska känna tillfredsställelse med sitt arbete. Ett syfte är att ge erfarenheter så att de som vill kan söka praktikplats eller arbete på den öppna arbetsmarknaden.
Daglig verksamhet

Samarbete

Ågrenska samarbetar med en rad olika organisationer och aktörer för att erbjuda ett relevant och högkvalitativt innehåll i våra verksamheter.

Vi samarbetar med aktuella intresseorganisationer, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, NFSD och centrum för sällsynta diagnoser (CSD) vid Sveriges sju universitetssjukhus. Nationella och internationella specialister inom olika områden, habiliteringar och barn- och vuxenkliniker är några andra vi samarbetar med.
Nätverk och samarbeten

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)