Måndag den 2 juli

Tema: Vård och omsorg
Löser digitala tjänster vårdens tillgänglighetsproblem?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Sverige har stora utmaningar vad gäller tillgängligheten till vård. Medborgarna upplever att det är svårt att få kontakt och att vården saknar kontinuitet. I vilken mån kommer digitala tjänster lösa vårdens tillgänglighetsproblem och hur ska digitala tjänster organiseras och finansieras?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, (sidan öppnas i nytt fönster) , DI Digital, Smile incubator, HealthCap, Medeon och Sciety
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 08:00 – 08:30

 

Tema: Vård/omsorg och digitalisering
Nära vård 2030 – hur levererar vi sjukhusresurser till hemmet?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Framtidens digitaliserade vårdkrävande hemmiljöer kommer involvera fler aktörer och resurser än i dag, med högre krav på koordinering. Med individens behov i centrum ska utvecklad logistik och distribution se till att läkemedel, hjälpmedel och förbrukningsartiklar kommer rätt.

Arrangör: Kairos Future, Tamro
Plats: Teaterskeppet, fartyg, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 08:30 – 09:30

 

Tema: Vård och omsorg
Lag utan verkan – jakten på den försvunna patientmakten, (sidan öppnas i nytt fönster)

De senaste årens hälso- och sjukvårdsdebatt har involverat begrepp som patient/personcentrering, delaktighet och tillgänglighet. Men trots goda intentioner har olika reformer inte alltid uppfyllt sitt syfte. Varför har tidigare reformer som syftat till ökad patientcentrering inte fungerat optimalt?

Arrangör: Janssen, Johnson & Johnson
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, (karta öppnas i nytt fönster) sal B51
Tid: 08:45 – 09:45

 

Tema: Mänskliga rättigheter
Barnkonventionen – vägen framåt, (sidan öppnas i nytt fönster)

Barnkonventionen ratificerades för snart 30 år sedan. Trots det finns fortfarande allvarliga brister i hur barns mänskliga rättigheter tillgodoses, exempelvis barns rätt att komma till tals och hur barnets bästa bedöms. Hur kan barns rättigheter stärkas med barnkonventionen som lag?

Arrangör: Barnombudsmannen, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: S:t Hansgatan 21, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 08:45- 09.05

 

Tema: Vård/omsorg och digitalisering
Hållbar digitalisering – så förändras svensk sjukvård, (sidan öppnas i nytt fönster)

Digitalisering förändrar branscher, sjukvården är inget undantag. Samtidigt finns en oro för onödigt vårdsökande och bristande patientsäkerhet. Vi diskuterar vad som krävs för en hållbar digitalisering, hur det blir en del av befintligt ekosystem och hur vi förändrar organisation och arbetssätt.

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, (sidan öppnas i nytt fönster) och Capio
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 09:00 – 09:50

Tema: Vård/omsorg och digitalisering
Kan samverkan mellan brukare, närstående och personal förbättras med hjälp av digitalisering?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Kan vi genom att införa e-hälsa och välfärdsteknologi på särskilt boende för äldre och LSS-boende förändra arbetssätt och förbättra samverkan mellan brukare, närstående och personal?

Arrangör: Burlövs kommun, Sekoia
Plats: Strandgatan 1, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 09:00 – 10:00

Tema: Vård/omsorg och digitalisering
Regional, nationell eller global sjukvård? –Sveriges utmaningar och möjligheter, (sidan öppnas i nytt fönster)

Digitaliseringen och globaliseringen har skapat nya former, marknader och lösningar för sjukvården. Demografins utmaningar kommer att ställa stora krav på nya smarta arbetssätt om vi ska klara av medborgarnas behov av vård och omsorg. Framtiden är redan här men vågar vi möta den?

Arrangör: AlmeDalarna
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 09:00 – 10:00

 

Tema: Vård och omsorg och artificiell intelligens
AI och robotar kan revolutionera vården – men vilka är de etiska utmaningarna?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Artificiell intelligens kan bli ett verktyg för hälso- och sjukvården vid bl.a. diagnostisering, screening och behandling. Men vilka är de etiska fallgroparna? Kommer de mänskliga mötena att minska och hur förändrar detta i så fall hälso- och sjukvården?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallèrs Plats 3, (kartan öppnas i nytt fönster) 
Tid: 09:00- 10:15


Tema: Vård/omsorg och barn/unga
Vad ska rädda barnen?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Barnkonventionen föreskriver tydligt barnens rätt. Ändå är det inte givet att ett barn med omfattande funktionsnedsättningar får personlig assistans eller kan bo med sin familj. Hur kommer det sig? Vad händer med barns rätt till personlig assistans? Ska ett barn få grundläggande behov som hjälp med att andas och att äta tillgodosedda? Och ska också barn med omfattande funktionsnedsättning få växa upp i sin familj?

Arrangör: KFO Personlig Assistans
Plats: Mötesplats Fulldelaktighet Birgers gränd 1, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 09:30 – 10:15
WebbTV, (sidan öppnas i nytt fönster)

 

Tema: Vård/omsorg och digitalisering
Att nyttja teknik i vårdprocessen för ökad säkerhet, effektivitet, fortbildning, kollegialt lärande, (sidan öppnas i nytt fönster)

Tekniken möjliggör inte bara en säkrare vårdprocess utan också daglig fortbildning och kollegialt lärande. Tekniken kan förse läkare med statistik, inbyggda påminnelser, varningsflaggor och skräddarsydda beslutsstöd

Arrangör: Min Doktor
Plats: Slottsterrassen 6, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 09:50 – 10:40

 

Tema: Vård och omsorg 
God och nära vård - hur skapar vi den tillsammans?, (sidan öppnas i nytt fönster)

En förflyttning ska ske från dagens sjukhustunga system till en förstärkt första linjens hälso- och sjukvård. Primärvården ska bli den tydliga basen i hälso- och sjukvården, grunden är en god och nära vård som tydligt utgår från patientens behov.

Arrangör: Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01), Region Gotland
Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32. S:t Hansskolans aula (våning 2); (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 10:00 – 11:45

 

Tema: Vård och omsorg 
Slår nationell kunskapsstyrning sönder etablerade stödstrukturer?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Just nu införs ett nytt system för nationell kunskapsstyrning. Målet är en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård. Det finns dock en oro att värdefull kompetens går förlorad under omstruktureringen. Hur ska det nya samarbetet fungera? Och leder förändringen till en bättre diabetesvård?

Arrangör: Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk
Plats: Södra kyrkogatan 11, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 10:30 – 11:30

 

Tema: Sysselsättning/arbetsmarknad
Hur jobbar vi smart för att ta emot och behålla personer med funktionsnedsättning på arbetsplatsen?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Arbetslösheten hos personer med en funktionsnedsättning är betydligt högre än för andra. Hur kan arbetsgivare bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad genom att rekrytera/behålla kompetens som behövs på arbetsplatsen?

Arrangör: Iris Sverige
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 10:45 – 11:45

 

Tema: Vård/omsorg och forskning
Vilken betydelse har forskning om personlig assistans i debatt och utredningar, (sidan öppnas i nytt fönster)

Personlig assistans har funnits i mer än 20 år och det finns en hel del forskning på området. Men hur känd är forskningen om personlig assistans egentligen? Vilken betydelse har forskningen för debatten och i utredningar om personlig assistans?

Arrangör: KFO Personlig Assistans
Plats: Mötesplats Fulldelaktighet Birgers gränd 1, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 10:45 - 11:30
WebbTV, (sidan öppnas i nytt fönster)

 

Tema: Vård/omsorg och jämställdhet
Kan en utbyggd primärvård minska hälsoklyftorna i samhället?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Det föreligger omotiverade skillnader mellan olika samhällsgrupper vad gäller hälsa, sjukdom och dödlighet, och det som sker inom hälso- och sjukvården utgör inget undantag. Kan hälsoklyftorna minskas om primärvården ges bättre förutsättningar? Vilka är dessa förutsättningar?

Arrangör: Svensk förening för allmänmedicin SFAM, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: Slottsterrassen 6, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 11:00 – 11:50

 

Tema: Patientmedverkan
"Framtidens patient är redan här!”, (sidan öppnas i nytt fönster)

Välkommen till samtal med spetspatienter där du kan ställa frågor och diskutera!

Arrangör: Dagens Patient, (sidan öppnas i nytt fönster)  och Region Norrbotten 
Plats: Cramérgatan 8, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 11:00 - 12:00

 

Tema: Mänskliga rättigheter
Samma möjlighet att bli vuxen?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Har alla samma möjligheter att gå i skolan, skaffa sig en utbildning och sedan få ett jobb? Eller är det annorlunda för unga med funktionsnedsättning?

Arrangör: Myndigheten för delaktighet, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 11:00 – 11:45

 

Tema: Mänskliga rättigheter och LSS
Framtiden för LSS - Har vi råd att vara utan LSS?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Idag är frågan om personlig assistans mera aktuell än någonsin med pågående LSS-utredning och den politiska debatten kring fusk, kostnader och ökande behov. Men när diskuteras de positiva effekterna av rättighetslagen och har vi råd vara utan LSS? Vem har räknat på kostnaden för alternativen?

Arrangör: LSS2020, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 12:00 – 14:00


Tema: Sysselsättning/arbetsmarknad

Hur kan vi inkludera fler i arbetslivet genom universellt utformade arbetsplatser?. (sidan öppnas i nytt fönster) 

Hur kan arbetsplatser utformas så att personer med språksvårigheter, med ohälsa eller med funktionsnedsättning, lättare ska kunna få jobb? Kan vi skapa förutsättningar för att ta tillvara människors olikheter på ett sätt som gynnar arbetsplatsens verksamhetsmål? 

Arrangör: Funktionsrätt Sverige, (sidan öppnas i nytt fönster) , Akademikerförbundet SSR, Vasakronan, Randstad, Sveriges företagshälsor och Swedavia
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 12:00 – 12:50

Tema: Vård och omsorg 
God och nära vård - hur skapar vi den tillsammans?, (sidan öppnas i nytt fönster)

En förflyttning ska ske från dagens sjukhustunga system till en förstärkt första linjens hälso- och sjukvård. Primärvården ska bli den tydliga basen i hälso- och sjukvården, grunden är en god och nära vård som tydligt utgår från patientens behov.

Arrangör: Utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01), Region Gotland
Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32. S:t Hansskolans aula (våning 2); (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 12:10 – 14:00

Tema: Vård och omsorg 
Klarar primärvården att ta emot nya patientgrupper – hur ska kompetensen garanteras?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Primärvårdens ansvar för patienter med kroniska sjukdomar kommer att öka, enligt den pågående utredningen om god och nära vård. Men är vårdcentralerna kapabla att ta över de nya patientgrupperna, till exempel multisjuka patienter med typ 2-diabetes? Har man den kompetens som krävs?

Arrangör: Nationella Diabetesteamet, Novo Nordisk
Plats: Södra kyrkogatan 11, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 12:15 – 13:15

Tema: Vård och omsorg
Vård i världsklass för alla – hur uppnår vi det?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Hälso- och sjukvården – en av de viktigaste frågorna för väljarna i valet i höst. Men vården står inför stora utmaningar och vi nås av rapporterar om brist på vårdplatser, brist på sjuksköterskor och pressade arbetsscheman. Vilka är lösningarna? och hur ser partiernas framtidsvisioner för vården ut?

Arrangör: Vårdförbundet; (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: Strandgatan 19, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 12:30 - 13:45

Tema: Mänskliga rättigheter och barn/unga
Barnrättighetsbaserat arbetssätt i kommunen, (sidan öppnas i nytt fönster) 

Då barnkonventionen förväntas bli svensk lag ökar ansvaret för att efterleva konventionen på kommunal nivå. Att införliva barnkonventionen i samhället handlar om politisk vilja, nytänkande och förändring. Ansvaret ligger ytterst hos de lokala politikerna och tjänstemän.

Arrangör: Barnombudsmannen, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: S:t Hansgatan 21, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 12:40- 13:20

Tema: Vård/omsorg och digitalisering
E-hälsodueller – AI, innovation och hälsodata, (sidan öppnas i nytt fönster)

Har individen tillräcklig kunskap för att äga sina hälsodata i en AI-värld? Är innovation inom e-hälsa en privat eller offentlig fråga?

Arrangör: eHälsomyndigheten, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: Birgers Gränd 4, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 13:00 – 14:00

 

Tema: Mänskliga rättigheter och LSS
Jag ger upp LSS! – Om att ha dövblindhet, (sidan öppnas i nytt fönster)

Färdtjänsten uteblev. Avslag på LSS-ansökan. Handläggaren lyssnar inte! Personer med dövblindhet drabbas hårt när samhället sviker. I forumteater kan publiken påverka situationen genom egna förslag till skådespelarna, personer med och utan dövblindhet. Välkommen till ett interaktivt seminarium!

Arrangör: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, (sidan öppnas i nytt fönster)  och Förbundet Sveriges Dövblinda, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 13:00 – 14:00

 

Tema: Vård/omsorg och digitalisering
Rätt använd kompetens lyfter vården, (sidan öppnas i nytt fönster)

Att använda medarbetarnas kompetens på rätt plats och på rätt sätt kommer att vara viktigt för att säkra kvaliteten i vården framåt. Hur kan olika yrkesgrupper inom vården öka samarbetet? Vad innebär rätt använd kompetens för patienter och anhöriga? Hur kan digitala hjälpmedel utveckla vården?

Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: Mellangatan 54, Bryggarsalen, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 13:00 – 13:45

 

Tema: Vård och omsorg
Smärtpatienten och vården - ett drama om onödigt lidande, (sidan öppnas i nytt fönster)

Uppskattningsvis 40 procent av alla svenskar lever med långvarig eller återkommande smärta i varierande grad. Trots nationella riktlinjer och en nationell smärtplan finns ingen tydlig process för omhändertagande av patienterna. Hur länge ska smärtpatienter lida i onödan när hjälp finns att få?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, (sidan öppnas i nytt fönster) och Grünenthal
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 13:20 – 14:40

 

Tema: Mänskliga rättigheter och barn/unga 
Vilka politiska frågor är viktiga för barn och unga?, (sidan öppnas i nytt fönster) 

Sveriges riksdagspartier presenterar sina viktigaste frågor under Almedalsveckan, men var finns politiska mötesplatser för barn och unga?  Barnens egna röster och perspektiv behöver få ett större utrymme. De behöver få möta makthavare och ställa sina frågor.

Arrangör: Barnombudsmannen, (sidan öppnas i nytt fönster) och Stiftelsen Allmänna Barnhuset, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: S:t Hansgatan 21, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 13:25 – 13:45

Tema: Vård/ omsorg och Sysselsättning/arbetsmarknad
Kroniskt sjuk - hur blir det med jobbet?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Hur viktigt är det med tidig upptäckt av sjukdom och behandling för största möjliga chanser till ett framgångsrikt yrkesliv? Vilka råd ska ges till kroniskt sjuka som tar första stegen in på arbetsmarknaden? 

Arrangör: Biogen
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2. Lokal Viklau, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 13:30 – 15:00

 

Tema: Vård/omsorg och sysselsättning/arbetsmarknad
Bör yrket som personlig assistent professionaliseras?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Hur kan vi locka fler att söka sig till att bli personlig assistent? Går det att satsa på en bra arbetsmiljö med sjysta villkor när den statliga ersättningen äts upp av löneökningarna? Hur kan tekniska lösningar bidra? Och vad kännetecknar egentligen en attraktiv arbetsgivare?

Arrangör: Vårdföretagarna, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 14:00 – 15:00

 

Tema: Vård/omsorg och projekt
Ett liv som räddas ska också levas, (sidan öppnas i nytt fönster)

Cirka 20 000 personer/år får en traumatisk hjärnskada, varav 75 % beskrivs som ”lättare”. Socialstyrelsen rapporterade i december 2012 stora brister i landstingens rehabiliteringsinsatser. Hör bland annat Gunnar berätta om sin väg tillbaka till ett fungerande liv efter en hjärnskada. I Modellprojektet arbetar personer med egna erfarenheter och professionella för att samla in och analysera data via vetenskaplig litteratur, kliniska studier, rapporter från myndigheter och beskrivningar från personer med hjärnskada.

Arrangör: Modellprojektet
Plats: Mötesplats Fulldelaktighet Birgers gränd 1, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 14:30 - 15:15
WebbTV, (sidan öppnas i nytt fönster)

 

Tema: Utbildning 
Varför funkar folkhögskolan för deltagare med funktionsnedsättning?,(sidan öppnas i nytt fönster) 

Folkhögskolan är en av de utbildningsformer som fungerar bäst för personer med funktionsnedsättning och där många uppger att de får det stöd de behöver. Vad är det folkhögskolan gör som andra inte gör?
Ett samtal om allas rätt till bildning och utbildning.

Arrangör: Folkbildningsrådet, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: E-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 14:00 – 15:00


Tema: Vård/omsorg och äldre 
Bra liv för äldre – Forskning ger nya möjligheter till bra liv för äldre, (sidan öppnas i nytt fönster)
 

Andelen äldre i Sverige ökar, vilket är glädjande men det innebär större utmaningar för samhället. För att äldre ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt krävs kunskapsbaserade insatser inom prevention, rehabilitering, omvårdnad som redan finns i vård och omsorg.

Arrangör: Fysioterapeuterna, (sidan öppnas i nytt fönster) , Sveriges Arbetsterapeuter, (sidan öppnas i nytt fönster)  och Svensk sjuksköterskeförening, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 14:15 - 15:30

Tema: Demokrati och barn/unga 
Hur kan vi stärka målgruppen barn och unga?, (sidan öppnas i nytt fönster) 

Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning använder medier mer än genomsnittet och är mer utsatta på nätet. Föräldrar till dessa barn oroar sig också mer och de saknar information och vägledning.

Arrangör: Statens medieråd, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 15:00 – 15:45

 

Tema: Utbildning och mänskliga rättigheter
Hur ska den nyutbildade läraren kunna möta alla elevers behov i dagens skola?, (sidan öppnas i nytt fönster) 

I dagens skola möter den nye läraren en verklighet och elever med behov och förutsättningar som till stor del skiljer sig från vad man utbildats för. Vad behöver den nyutbildade läraren få med sig för att ges bättre förutsättningar att lyckas i sitt arbete?

Arrangör: Funktionsrätt Sverige, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Skeppsbron, H124
Tid: 15:00 -15:45

 

Tema: Vård/omsorg och Jämställdhet 
Civilsamhällets roll för jämlikare hälsa, (sidan öppnas i nytt fönster)


Hur kan kommuner och regioner samarbeta med civilsamhället för att öka folkhälsan hos landets befolkning? Kan civilsamhällets kontaktytor användas för att nå ut brett i olika målgrupper med arbetet att skapa en jämlikare hälsa för alla?

Arrangör: Svensk förening för folkhälsoarbete, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: Kilgränd 1. Tält med ingång ifrån Donners Plats, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 15:00 – 15:50

Tema: Vård och omsorg 
Hur kan vården bli bättre på att ta hand om gömda grupper? Exemplet familjär hyperkolesterolemi, (sidan öppnas i nytt fönster)

Familjär Hyperkolestrolomi, FH, är vår vanligaste nedärvda sjukdom och Socialstyrelsen har satt som mål att hälso- och sjukvården ska identifiera 80 procent av alla patienter till 2025. idag är endast 10 procent identifierade, men vissa landsting har kommit långt genom enkla rutiner inom vården.

Arrangör: Amgen
Plats: Slottsterrassen 6, (kartan öppnas i nytt fönster)
Tid: 15:20 - 16:10

Tema: Vård/omsorg och LSS
Vad händer med LSS efter valet?, (sidan öppnas i nytt fönster)

De senaste åren har LSS och särskilt personlig assistans uppmärksammats utifrån nedskärningar och besparingsdirektiv. Är det någon avgörande skillnad mellan Socialdemokraternas och Moderaternas politik i den här frågan? Vad får insatser för allas delaktighet kosta?

Arrangör: Rörelsehindrade Barn & Ungdomar, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Mötesplats Fulldelaktighet Birgers gränd 1, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 15:45 - 16:30
WebbTV, (sidan öppnas i nytt fönster)

 

Tema: Mänskliga rättigheter och utbildning
Vad innebär egentligen en inkluderande skola?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Många elever, däribland elever med funktionsnedsättning, når inte kunskapsmålen i skolan. Våren 2017 saknade nära 17 procent av eleverna som gick ut nian godkända betyg i svenska, engelska och matematik. Hur skapar vi en pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig och inkluderande skola?

Arrangör: Funktionsrätt Sverige, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Skeppsbron, H124
Tid: 16:00 – 16:45


Tema: Vård/omsorg och digitalisering 
Är vårdcentralens tid förbi? Hur bygger vi en individanpassad vård?, (sidan öppnas i nytt fönster) 

Ny teknik skapar stora möjligheter för en bättre och mer individanpassad vård. Hur kan vi med hjälp av digitala verktyg bygga nya vårdinfrastrukturer som är anpassade efter patienternas behov?

Arrangör: KRY
Plats: Slottsterrassen 6, (karta öppnas i nytt fönster) 
Tid: 16:30- 17:20

Relaterad information

Vänsterpartiet, kl 19:00 talar Jonas Sjöstedt

Tisdag den 3 juli

Guide tisdag, mer information

Onsdag den 4 juli

Guide onsdag, mer information

Torsdag den 5 juli

Guide torsdag, mer information

Fredag den 6 juli

Guide fredag, mer information
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)