Onsdag den 4 juli

Tema: Vård/omsorg och digitalisering
Vem ska äga och använda hälsodatan?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Den stora mängden data som digitalisering skapar måste hanteras och ägas. Hur ska vi organisera infrastrukturen kring data och vårdinformation så att både patienter, vården och utvecklare på bästa sätt kan använda datan för att förbättra vården?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, (sidan öppnas i nytt fönster) och, DI Digital, Smile incubator, HealthCap, Medeon och Sciety
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 08:00 – 08:30

 

Tema: Mänskliga rättigheter och barn/unga
Sveriges sämsta hälsa – vad gör nästa Regering?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Bara 4% av unga med funktionsnedsättningar är fysiskt aktiva, jämfört med 54 % för resten av befolkningen. Som en konsekvens är ohälsan upp emot 10 gånger sämre hos målgruppen. En förstudie konstaterar samhällshindren som måste undanröjas och av vem. Kan våra makthavare åtgärda samhällsproblemet?

Arrangör: Parasport Sverige, (sidan öppnas i nytt fönster)  
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 08:30 - 09:30

 

Tema: Vård/omsorg och äldre
Åldersgränser inom hälso- och sjukvården – är det etiskt försvarbart?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Vilken roll spelar kronologisk ålder för vilken hälso- och sjukvård man får och vad den kostar? Vilken roll spelar medicinska bedömningar och den etiska plattformen? Har vi vård på lika villkor? Kan åldersgränser rentav vara åldersdiskriminering?

Arrangör: Statens medicinsk-etiska råd, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Creperie & Logi, Strykjärnshuset, Wallèrs Plats 3, (kartan öppnas i nytt fönster)
Tid: 09:00 – 10:15

 

Tema: Mänskliga rättigheter och LSS
En daglig verksamhet enligt LSS med innehåll och mening - Vilka är hindren?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Trots att daglig verksamhet enligt LSS ska erbjuda meningsfull och stimulerande sysselsättning för dem som beviljas insatsen, upplevs alldeles för många verksamheter som meningslösa. Vad krävs för att den största LSS insatsen ska leva upp till lagens intentioner?

Arrangör: Riksförbundet FUB, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Mötesplats Fulldelaktighet Birgers gränd 1, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 09:30 - 10:15
WebbTV, (sidan öppnas i nytt fönster)


Tema: Vård och omsorg
Så kan etisk kompetens hjälpa beslutsfattare att navigera rätt i vårdkrisen (sidan öppnas i nytt fönster)

Hälso- och sjukvården fungerar inte som den ska. En del av anledningen kan vara bristande etisk kompetens hos politiker, opolitiska tjänstemän och vårdens chefer och ledare. Vi diskuterar vilken kompetens som fordras för att kunna ta etiskt ansvar för vårdens ledning och styrning på regionalnivå.

 

Arrangör: Vårdförbundet, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: S:t Hansgatan 3, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 09:45 – 10:45

 

Tema: Mänskliga rättigheter och barn/unga
Hur ska alla barn få del av idrottens positiva effekter?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Barn med ADHD och autism idrottar inte lika mycket som andra barn, de slutar också tidigare. Kraven är för höga i den vanliga idrotten samtidigt som de inte tillhör parasporten. Vad kan idrotten göra för att de här barnen ska inkluderas, och hur kan kommunen medverka till att fler barn idrottar?

Arrangör: Riksförbundet Attention, (sidan öppnas i nytt fönster) , Arvsfondsprojektet Idrott för alla
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 10:00 – 10:45

 

Tema: Vård/omsorg och barn/unga
Vad händer när rättspraxis ändras för barn med behov av assistans och egenvård?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Från förhandlingskultur till samverkanskultur. Hur arbetade vi tillsammans för att undvika onödig tid på sjukhus och för att säkerställa att barnens behov av basal hälso- och sjukvård eller egenvård blir tillgodosedda i hemmet när de är utskrivningsklara från sjukhuset?

Arrangör: Region Uppsala, Uppsala Kommun
Plats: Donners plats 6, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 10:00 – 10:45

 

Tema: Mänskliga rättigheter
Mångårig väntan på gruppbostad – varför har unga med utvecklingsstörning satts på undantag?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har som alla andra en önskan om att flytta hemifrån. Men för många är detta inte möjligt eftersom de bor i kommuner som hellre betalar vite istället för att följa lagen om bostadsförsörjning. Andra hänvisas till institutionsliknande gruppbostäder.

Arrangör: Riksförbundet FUB, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Mötesplats Fulldelaktighet Birgers gränd 1, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 10:45 -11:30
WebbTV, (sidan öppnas i nytt fönster)

 

Tema: Vård/omsorg och mänskliga rättigheter
Dåtid och samtid, institutioner och glömska – vad kan vi lära av funktionsrättshistorien?, (sidan öppnas i nytt fönster)

IQ-diskrimineringen lever kvar i vår tid. Politiskt önsketänkande om lägre kostnader och mer "träffsäkra" insatser för personerna med störst funktionsnedsättning måste ses i ljuset av 30-talets stora sinnesslöanstalter. Är de stora institutionerna på väg tillbaka? Vad hände med allas lika värde?

Arrangör: Föreningen JAG, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Hamnplan, H239
Tid: 11:00 – 11:45

 

Tema: Mänskliga rättigheter och äldre
Vilka hamnar utanför vårt digitala samhälle?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Digitaliseringen har öppnat många dörrar för oss. Vi kan kommunicera med hela världen, vi sköter ekonomin i mobilen och vi bokar resor med ett knapptryck. Men många personer har hamnat utanför samhället på grund av digitaliseringen.

Arrangör: Myndigheten för delaktighet, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 11:00 - 11:45

Tema: Vård och omsorg
Att jobba som ett lag – dagens studenter om framtidens hälso- och sjukvård, (sidan öppnas i nytt fönster)

Lagarbete är en avgörande del för yrkesutövningen och att upprätthålla hög kvalitet i svensk hälso- och sjukvård. Trots detta utbildas framtidens medarbetare nästan helt professionsbundet. Sveriges hälso- och sjukvårdsstudenter har uppmärksammat en rad utmaningar och möjligheter.

Arrangör: 
Sveriges Hälso- och Sjukvårdsstudenter (SHSS)
Plats: Strandgatan 20, (sidan öppnas i nytt fönster)
Tid: 11:10- 11:50

 

Tema: Demokrati och integration/mångfald
Alla väljare räknas – är valet tillgängligt för alla?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Valdeltagande ska inte begränsas av svårigheter att läsa. Hur blir informationen om valet tillgänglig för alla? Vad är tillgänglig information? Hur kan politiker och journalister vara begripliga i sin kommunikation för alla medborgare?

Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 12:00- 13:00


Tema: Mänskliga rättigheter
Alltid utanför – vems fel? – Om att ha dövblindhet, (sidan öppnas i nytt fönster)

Eva har dövblindhet och är alltid för sig själv på jobbet. Är det nån idé att ens fråga henne om att hänga med på after work? Dövblindhet är en svår funktionsnedsättning som slår hårt mot möjligheten att kommunicera, inhämta information och att röra sig fritt och säkert.

Arrangör: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, (sidan öppnas i nytt fönster)  och Förbundet Sveriges Dövblinda, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 13:00-14:00

 

Tema: Vård och omsorg 
Från vilja till handling – med patienten i fokus, (sidan öppnas i nytt fönster)

Individens roll i hälso- och sjukvården har debatterats under många år. Utredningar visar på vikten av att låta patientens livssituation och möjlighet till självbestämmande stå i centrum samt att patienter som involveras i vårdkedjan frigör resurser. Om alla är överens – varför händer då inte mer?

Arrangör: Novartis Sverige AB
Plats: Strandgatan 15B, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 13:00-14:30Tema: Vård/omsorg och sysselsättning/arbetsmarknad
Doktor på riktigt - unga läkares tankar om framtiden, (sidan öppnas i nytt fönster)


Stora strukturella förändringar är på väg att införas i sjukvården genom det pågående omställningsarbetet med planer att flytta resurser från sjukhusen till öppenvården, den ”nära vården”. Hur skall den nära vården se ut i framtiden för våra patienter och för att vara en attraktiv arbetsplats?

Arrangör: Svenska Distriktsläkarföreningen, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Slottsterrassen 6, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 13:00 -13:50


Tema: Sysselsättning/arbetsmarknad och jämställdhet
Anställningsbarhet eller inte hos offentlig sektor, (sidan öppnas i nytt fönster)

Vad har personalpolitik inom offentlig sektor att göra med döva, personer med hörselskada eller kombinerad syn- och hörselnedsättning? Våra kompetenser, utbildningar och nätverk är inte mycket värda – mest på grund av tolkkostnader men det är också en attitydfråga.

Arrangör: Projektet VI SKA MED, (sidan öppnas i nytt fönster) , Sveriges Dövas Ungdomsförbund, (sidan öppnas i nytt fönster) , Dövblind Ungdom, (sidan öppnas i nytt fönster)  och Unga hörselskadade, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 14:00- 15:00


Tema: Mänskliga rättigheter och integration/mångfald
Vi vill bidra – från omsorgstanke till att se förmågor, (sidan öppnas i nytt fönster)

Genom att byta perspektiv får vi andra resultat. Vad händer när vi ser människans förmåga istället för personens funktionsnedsättning/variation?

Vad händer i individen, på arbetsplatsen och i samhället? Och hur ska vi tänka framåt? Om nya former för delaktighet i arbetsliv och samhälle.

Arrangör: Föreningen JAG, (sidan öppnas i nytt fönster)och Allmänna Arvsfonden
Plats: Hamnplan, H239
Tid: 14:15 – 14:40

 

Tema: Mänskliga rättigheter och integration/mångfald
Rättsutvecklingen inom personlig assistans – rättspraxis eller politik?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Förändrad rättspraxis de senaste åren har fått långtgående konsekvenser för människor med behov av personlig assistans. Hur går det till när avgränsade enskilda domar används i generaliserande tolkningar? Vilken betydelse tillmäts egentligen assistanslagstiftningens ändamål och förarbeten?

Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO
Plats: Mötesplats Fulldelaktighet Birgers gränd 1, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 14:15 – 15:00
WebbTV, (sidan öppnas i nytt fönster)


Tema: Vård/omsorg och digitalisering
Sverige 2023 – Vårdsystemet är borta. Sörjt av få, ihågkommet av färre, (sidan öppnas i nytt fönster)

I en nära framtid: Vårdsystemet som vi känner det är borta. Det är sörjt av få och ihågkommet av färre. Digitaliseringens påverkan har tagit fart och vi ser genomgripande förändringar. Hur ser styrningen ut? Var ligger makten?

Arrangör: Dagens Medicin Agenda, (sidan öppnas i nytt fönster) och Bonnier Healthcare
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 14:40 - 15:30

 

Tema: Mänskliga rättigheter och ekonomi
Vem klarar sig på mindre än 10.000 kr i månaden före skatt? Varje månad, hela livet?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Den som aldrig har haft en arbetsinkomst får som mest i livet 9450 kr före skatt i månaden i sjuk- eller aktivitetsersättning. Bostadstillägg och andra bidrag täcker inte utgifterna. Många går minus och försörjs i praktiken av sina anhöriga.

Arrangör: Funktionsrätt Sverige, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Skeppsbron, H124
Tid: 15:00 – 15:45

 

Tema: Vård och omsorg
Fast läkare till alla och listningstak -går det ihop?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Vårdvalssystem i Sverige bygger på listning på vårdcentral. Men de flesta vill ha en personlig allmänläkare att vända sig till. Ett fastläkarsystem är välkommet, men allmänläkarna är inte så många att det räcker till alla och de kan inte ha hur många invånare som helst på listan. Hur löser man det?

Arrangör: Svensk förening för allmänmedicin SFAM, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Slottsterrassen 6, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 15:20 - 16:10

 

Tema: Vård och omsorg 
Patient. Med licens att agera?, (sidan öppnas i nytt fönster)


Vi blir fler och fler patienter, fler som lever med kroniska sjukdomar och som i många fall arbetar väldigt aktivt för att hjälpa både sig själv och andra patienter att hantera sin sjukdom på bästa sätt. Hur stödjer vården dessa aktiva patienter? Och vad borde vi kunna kräva av vården i framtiden?

Arrangör: Swedish Medtech
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 15:30 - 16:15

 

Tema: Mänskliga rättigheter och integration/mångfald
Välkommen hit, vem du än är?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Vi hör förslag efter förslag om hårdare krav på migranter att integrera sig i Sverige. Men hur ser situationen ut för nyanlända personer med normbrytande funktionsvariationer? Vilket stöd har dessa personer tillgång till?

Arrangör: DHR, (sidan öppnas i nytt fönster) och Disabled Refugees Welcome, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Mötesplats Fulldelaktighet Birgers gränd 1, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 15:45 – 16:30
WebbTV, (sidan öppnas i nytt fönster)

 

Tema: Vård/omsorg och mänskliga rättigheter
Framgångssagan personlig assistans – frihetsreform som ifrågasatts från första stund, (sidan öppnas i nytt fönster)

Snart 25 år har gått sedan assistansreformen infördes och ett oräkneligt antal utredningar har gjorts, de flesta med syfte att begränsa rätten till assistans och dämpa kostnaderna – eller åtminstone flytta dem. Kommer självbestämmande fortsätta vara ett mål med insatsen – eller blir det ett villkor?

Arrangör: Föreningen JAG, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Hamnplan, H239
Tid: 16:00 – 16:45

 

Tema: Demokrati och media/journalistik
Kan politik bli begriplig för alla?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Kan politiska slagord konkretiseras? Kan nyheter bli för enkla? Hur kan nyhetsrapporteringen om valet bli enklare att förstå? Hur kan journalister göra för att nyheterna ska bli begripliga för så många som möjligt?

Arrangör: Myndigheten för tillgängliga medier, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Gotlands museum, Sävesalen, Mellangatan 19, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 16:00 -17:00

 

Tema: Vård och omsorg
Vem driver kunskapsutvecklingen i framtidens vård?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Statliga utredningar om vårdens organisation har nu presenterats. En ny kunskapsorganisation sjösätts. Hur skapas en kunskapsorganisation som på ett effektivt sätt inhämtar, implementerar och sprider ny kunskap? Hur hanterar vi små specialiteter med stora patientgrupper i framtidens vårdorganisation?

Arrangör: Svensk Reumatologisk Förening, (sidan öppnas i nytt fönster)  och Reumatikerförbundet, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 16:00 – 17:00

 

Tema: Vård/omsorg och forskning
Dags att möta utmaningarna i vården- Vad kommer partierna att göra om de får makten?, (sidan öppnas i nytt fönster)

Vårdfrågan är central för väljarna och de politiska partierna valåret 2018. Utmaningar som ojämlik vård, onödiga vårdskador & långsam introduktion av nya metoder kräver kraftfulla åtgärder. Men, hur ser partiernas förslag egentligen ut? Kommer de uppfylla väljarnas förväntningar ifall de får makten?

Arrangör: Forska!Sverige, (sidan öppnas i nytt fönster)
Plats: Rosas Café, S:t Hansgatan 22, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 17:00 – 18:00

 

Tema: Mänskliga rättigheter och digitalisering 
Digital delaktighet – inte för alla?, (sidan öppnas i nytt fönster) 

Att vara delaktig, känna egenmakt och ha möjlighet påverka sin livssituation är både en demokratisk och mänsklig rättighet. Digitaliseringståget går, men blir några kvar på perrongen? Hur påverkar digitaliseringen de grupper som har svårast att delta i utvecklingen? Finns lösningen i samverkan?

Arrangör: Begripsam, (sidan öppnas i nytt fönster)  och Hjärna tillsammans, (sidan öppnas i nytt fönster) 
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, (karta öppnas i nytt fönster)
Tid: 17:00 – 18:00

Relaterad information

Centerpartiet, kl 19:00 talar gör Annie Lööf

Torsdag den 5 juli

Guide torsdag, mer information

Fredag den 6 juli

Guide fredag, mer information
Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)