Att möta det sällsynta

Under seminariet samtalade Ewa Wiklund Jonsson, styrelseledamot Riksförbundet Sällsynta diagnoser och tidigare rektor, David Lega, kommunalråd i Göteborgs kommun och styrelseledamot i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Annica Harrysson, verksamhetschef Ågrenska och AnnCatrin Röjvik, verksamhetschef Ågrenska, om hur man kan skapa tillit i mötet mellan profession och individ. Samtalet leddes av Anders Olauson, styrelseordförande vid Ågrenska och Honorary President vid European Patients Forum.

Många personer med sällsynta diagnoser upplever brister i bemötandet från olika professioners sida. Det skapar otrygghet och brist på tillit. Ewa Wiklund Jonsson berättade om några situationer då hennes barnbarn i mötet med vården blivit ombedd att göra saker som är omöjliga då han har en ansiktsförlamning. Det har skapat frustration, ilska och sorg.

närbild på publikDavid Lega menade att frågan om bemötande är en jättestor fråga. Man bör tala om att mötas istället för bemötande. Det handlar om att båda parter måste förstå varandras utgångspunkt och situation. Man kan inte förutsätta att den man träffar har full insikt i hur han eller hon ska hantera ett möte i varje situation. Men det förutsätter att personen med en sällsynt diagnos är trygg i sig själv. David har fått stöd hemifrån och genom att möta andra i samma situation som han själv, bland annat på Ågrenska. Det är viktigt för professionerna att de får tid, kunskap, utbildning för att kunna möta personer med sällsynta diagnoser. Men det är också viktigt att man på riktigt jobbar med värdegrundsfrågor inom olika verksamheter. Att man diskuterar för vem man är till för och varför.

bild på panelen

Annica Harrysson och AnnCatrin Röjvik har under många år mött många föräldrar, vuxna och olika professioner i samband med familje- och vuxenvistelser på Ågrenska. Deras erfarenhet är att det ofta finns en osäkerhet bland professionerna i mötet med det sällsynta. Professionerna behöver grundläggande medicinsk kunskap om diagnosen och hur den påverkar individen i vardagen samt vilka konsekvenser den får i olika situationer till exempel i skolan och arbetslivet. Det handlar om att förstå det specifika för varje diagnos, olika symtom och olika variationer. Då kan man ställa bra frågor för att få kunskap om vilka förutsättningar och behov individen har. Därigenom kan man möta individen på dennes villkor och öka förutsättningarna för ett bra möte och skapa trygghet och förhoppningsvis tillit.

Ewa Wiklund Jonsson talade om att måste välja väg, visa mod, lyssna in och försöka förstå. Som skolledare har hon gått kurser och vidareutbildat sig men också lärt sig mycket av de barn och föräldrar hon mött. Det är viktigt att professionerna får möjlighet att löpande tillägna sig kunskap för att utveckla metoder i hur man ska möta individer med särskilda behov.

AnnCatrin Röjvik avslutade med att säga att det är viktigt att man i de olika högskoleutbildningarna tar ansvar för att förmedla kunskap om hur olika funktionsnedsättningar påverkar vardagslivet. Genom ökad kunskap hos professionerna skapar man bättre förutsättningar i mötet mellan professionen och individen. Därigenom kan man erbjuda bättre hjälp och stöd.bild på publik och panelen

 

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)