Stadgar

§ 1 (Namn)

Föreningens namn är “Ågrenska Vänskapsföreningen”

§ 2 (Ändamål)

Ågrenska Vänskapsförening är en ideell förening med ändamål att stödja vård och uppfostran av barn med funktionsnedsättning samt deras närmaste anhöriga. Ändamålet främjas genom; - att genom egen verksamhet tillföra Stiftelsen Grosshandlare Axel H Ågrens donationsfond (kallad Ågrenska Stiftelsen) ekonomiska resurser till befintlig och utökad verksamhet. - att ha medlemmar i form av fysiska och juridiska personer.

§ 3 (Medlemmar)

a) Medlemskap i föreningen kan vinnas av enskilda personer, familjer, företag och organisationer, som ansluter sig till föreningens i §2 angivna ändamål och erlägger fastställd årsavgift till föreningen, beroende på vilken kategori av medlemskap man innehar. För enskilda medlemmar utgör, vid föreningens bildande år 2000 årsavgiften tvåhundra (200) kronor, för hela familjer som medlemmar trehundra (300) kronor och för juridiska personer som medlemmar ettusen (1 000) kronor. Ovannämnda avgifter fastställs genom beslut på ordinarie årsmöte. b) Prova på medlemskap Prova på medlemskap kan under ett år, kostnadsfritt erbjudas samtliga kategorier enligt ovan. Prova på medlem har samma förmåner som enskilda medlemmar men inte rösträtt. c) Hedersmedlemskap Årsmötet kan efter förfrågan/förslag från styrelsen utse och utesluta hedersmedlemmar. Hedersmedlemskap kan vinnas av fysisk eller juridisk person som gjort särskilda insatser för Ågrenska som kan motivera ett sådant medlemskap. Anställda i Ågrenska kan ej bli hedersmedlemmar. Hedersmedlem åtnjuter förutom äran samma förmåner som enskilda medlemmar men inte rösträtt.

§ 4 (Styrelse)

Föreningens styrelse har sitt säte i Göteborg och består av högst 7 och lägst 3 ledamöter och 3 ersättare för dem. Självskriven ledamot i styrelsen är verkställande direktören vid Ågrenska AB. Ersättare för vd utses av Ågrenska AB´s styrelse. Ågrenska AB´s styrelse utser därjämte för mandatperioden hälften av ledamöterna utöver VD samt en (l) ersättare. Styrelsens övriga ledamöter samt ersättare väljs vid ordinarie årsmöte för två år i sänder. Därvid skall också val av ordförande ske för samma tid. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Kassören ansvarar inför styrelsen och föreningen för handhavandet av föreningens medel.

§ 5

Styrelsen beslutar i alla föreningsärenden, om vilka det inte bestäms annat i dessa stadgar. Det åligger styrelsen att: Verka för föreningens ändamål i enlighet med § 2 Verkställa av årsmötet fattade beslut Till ordinarie årsmöte (§ 12) avge berättelse över föreningens verksamhet under det gångna året jämte redogörelser för föreningens ekonomiska ställning.

§ 6

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden när denna/denne finner det erforderligt eller då minst hälften av styrelsens ledamöter så begär. Kallelse med föredragningslista och aktuella handlingar skall i god tid före sammanträde tillställas ledamöter och ersättare. Ersättare som inte tjänstgör för ordinarie ledamot, kan delta i diskussioner men ej i omröstning.

§ 7

Styrelsen är beslutsför, när en majoritet av ledamöter eller ersättare för dem är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid styrelsens sammanträden skall protokollföras, vilket justeras av ordföranden och ytterligare en ledamot.

§ 8 (Firmateckning)

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av ordföranden, sekreteraren och kassören, två i förening.

§ 9

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall på ordinarie årsmöte för ett år i sänder utses två revisorer, varav en skall vara auktoriserad.

§ 10

Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning skall före mars månads utgång överlämnas till föreningens revisorer.

§ 11 (Årsmöte)

Medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på årsmötet. Ordinarie årsmöte halls årligen före utgången av maj månad på Ågrenska Lilla Amundön, eller på plats som styrelsen bestämmer. Extra årsmöte hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer, när styrelsen anser att det nödvändigt eller när det påkallats av minst en tredjedel av föreningsmedlemmarna.

§ 12 (Dagordning)

Vid ordinarie årsmötet skall följande ärenden förekomma 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd. 3. Val av årsmötesfunktionärer a) Ordförande b) Protokollförare c) Två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande 5. Fastställande av dagordning. 6. Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret a) Styrelsens verksamhetsberättelse b) Styrelsens årsredovisning c) Revisorernas berättelse d) Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgängliga medel 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 8. Medlemsavgifter för nästkommande år. 9. Val av: a) Styrelseledamöter b) Suppleanter c) Revisor d) Revisorsuppleant e) Valberedning 10. Övriga frågor. (Behandling av ärenden som styrelsen har hänskjutit till årsmötet eller som medlem av föreningen har föreslagit till behandling) 11. Avslutning Vid årsmötet får endast frågor avgöras som beretts och varit upptagna på föredragningslistan.

§ 13 (Extra årsmöte)

Vid extra årsmöte får endast ärende som varit upptaget i kallelse till sammanträdet tas upp till avgörande.

§ 14

Årsmötet leds av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordföranden. Envar medlem har en röst. Enskild föreningsmedlem får inte företrädas genom ombud. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller, att val avgörs genom lottning, medan i andra ärenden ordföranden har utslagsröst. Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet och inte i val av revisorer.

§ 15

Skriftlig kallelse till årsmötet jämte föredragningslista skall sändas till samtliga medlemmar senast tre veckor före årsmötet. I kallelse till extra årsmöte skall anges det eller de ärenden som föranlett mötet. Fråga som medlem önskar få behandlad på årsmötet skall tillställas styrelsen minst fem veckor före årsmötet. Övriga handlingar kan rekvireras från Ågrenska AB´s sekretariat.

§ 16 (Utträde)

En medlem, som trots påminnelse inte har betalat stadgad avgift för föregående kalenderår, skall anses ha utträtt ur föreningen. Medlem som grovt bryter mot föreningens ändamål eller som på annat sätt skadar föreningen direkt eller indirekt må uteslutas genom beslut av styrelsen.

§ 17 (Stadgeändring)

För ändring av dessa stadgar fordras beslut på ordinarie årsmöte. För dess giltighet krävs, att beslutet biträdes av två tredjedelar av de röstande. För ändring av § 3 andra stycket krävs dock endast enkel majoritet. För att ändra § 2, § 4 samt denna paragraf krävs godkännande av Ågrenska AB´s styrelse.

§ 18 (Föreningens upphörande)

Beslut om föreningens upplösning blir giltigt när det har godkänts av två på varandra följande årsmöten med minst två månaders mellanrum. Ett av sammanträdena skall vara ordinarie årsmöte. På det sammanträde som hålls sist skall beslutet för att bli giltigt biträdas av tre fjärdedelar av de röstande. I samband med likvidationsbeslutet skall utses högst tre likvidatorer jämte erforderligt antal suppleanter. När likvidatorerna har avslutat sitt arbete skall årsmöte hållas, där medlemmarna skall godkänna likvidatorernas redovisning. Kallelse skall ske i den ordning som gäller för ordinarie årsmöte. Likvidatorerna skall för sin förvaltning avlämna redovisning till detta årsmöte. Likvidationen är avslutad när likvidatorernas redovisning har godkänts. Befintlig behållning skall i första hand tillfalla Grosshandlare Axel H. Ågrens Donationsfond i Hovås, i andra hand till annan organisation som bedriver likartad verksamhet.

Relaterad information

Ågrenska Vänskapsföreningen har flera insamlingskonton.

Plusgiro: 909110-9 Bankgiro: 909-1109 SMS: skriv ågrenska skicka till 72970, du ger 50 kr
Önskar du skänka större belopp skriv ågrenska och beloppet i siffror

SWISH:123 909 11 09

Ågrenska Vänskapsföreningen är medlemmar i FRII och granskas av Svensk Insamlingskontroll

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)