Samtalsteman

I den annorlunda syskonsituationen behöver syskon hjälp att skapa en helhetsberättelse och ett sammanhang. De behöver få berätta om sig själva och sin syskon situation, få ökad kunskap om funktionsnedsättningen, få ställa sina frågor och uttrycka sina tankar och känslor. De behöver prata om omgivningens reaktioner och relationer till kamrater och också prata om framtiden och om sina framtidstankar. I allt detta är det viktigt att syskon får berätta på ett sätt som gör att de känner att de själva är i fokus.

Att vara syster eller bror till någon med funktionsnedsättning

Detta övergripande tema syftar till att syskonet får en sammanhängande berättelse om sig själv och sin syskonsituation. Syftet är att syskonet får berätta och syftet är också att minska känslan av ensamhet och visa att det finns fler barn i samma situation.

Om funktionsnedsättningen

Temat handlar om att få mer fakta och information om funktionsnedsättningen. Men det räcker inte med enbart information och information i sig är ingen garanti för förståelse. Barn måste på sin utvecklingsnivå ges många möjligheter att prata om det de får veta för att kunna bygga kunskap och förstå. Vi vet från studier och forskning att många syskon har bristfällig kunskap om sin systers eller brors funktionsnedsättning och vad den innebär. Studier visar också att barn i avsaknad av kunskap skapar egna förklaringar om vad det är med syskonet och om orsak, förklaringar som ibland är värre än verkligheten.

Mina frågor

Detta tema ger syskonet möjligheter att ställa och få svar på sina frågor. Barn som har en syster eller bror med funktionsnedsättning har ofta många frågor. Det behöver inte betyda att de tycker att den annorlunda syskonsituationen är problematisk, men det betyder att syskon  när de ges möjligheter söker kunskap och svar.

Tankar och känslor

Temat handlar om att hjälpa syskonet att uttrycka sina tankar och känslor. Ibland har syskon  hemliga tankar om funktionsnedsättningen, om varför det blev så här och om framtiden. Eller tankar om att syskonet med funktionsnedsättning är friskt och som andra barn.

Omgivningen och omgivningens reaktioner

Detta tema handlar om att tillsammans prata om omgivningen och omgivningens reaktioner. Temat handlar både om vad syskonet möter från kamrater och omgivning och om olika strategier för att handskas med det som är svårt.

Framtiden

Syftet med temat är att prata om framtiden och vad syskonet längtar efter, vill göra eller bli. Här kan man öppna för att prata om framtidstankar både för syskonet själv och om syskonets funderingar runt sin syster eller bror med funktionsnedsättning.

De teman som beskrivs i detta avsnitt är generella teman i en annorlunda syskonsituation. För det eller de barn du möter kan helt andra teman vara aktuella och i samtal kan också nya teman växa fram. Självklart finns också mer specifika teman i syskonsituationen och de är oftast knutna till vilken funktionsnedsättning systern eller brodern har.

Teman ger struktur och fokus och är en röd tråd i samtal. För att konkretisera det eller de teman man vill prata om kan man välja olika övningar eller samtalsverktyg som gör det lättare för barnet att berätta. När barn får berätta med stöd av konkreta samtalsverktyg ökar ofta känslan av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. De hjälper barnet att göra tankar och känslor tydliga och att skapa en känsla av sammanhang. Och en av de viktigaste uppgifter vuxna har är att ge barn verktyg som hjälper dem att uttrycka sig och förstå.

Text: Christina Renlund

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)