Om projektet

Varför ett särskilt projekt med fokus på syskon?

Barn har rätt till kunskap om sig själva och sin syskonsituation.

Barn med en syster eller bror med sjukdom eller funktionsnedsättning behöver en sammanhängande berättelse om sig själva och sin syskonsituation. De behöver ord och ett namn på syskonets sjukdom funktionsnedsättning, de behöver prata om varför och om sina tankar på framtiden. De behöver kunna svara på kompisars frågor och rustas med kunskap och svar.

Barn som har kunskap blir tryggare och får en bättre syskonsituation.

Det är inte rimligt att barn ska vara rädda, bära skuld eller vara ensamma med sin berättelse för att vuxna inget har sagt eller inte har pratat med dem. Tänk på att vi pratar med barn för att göra dem tryggare. Vi vet att kunskap och tidiga samtal hjälper. Vi vet också att barn vill vara delaktiga och att delaktighet är viktig för självkänsla och psykisk hälsa. Att ha kunskap och kunna prata om sjukdomen/funktionsnedsättningen är ett starkt skydd.

Barn uppfattar mer och ibland också annorlunda än vad vuxna föreställer sig och tror.

All nuvarande kunskap och erfarenhet visar att barn tidigt skapar sig förklaringar på sin egen och familjens situation. Ibland vet de saker vuxna inte har en aning om och ibland vet de inte det självklara. För att veta mer om vad barnet uppfattat är det därför viktigt att ge barn möjligheter att prata och berätta. Då får vi veta vad barnet är upptaget av och då kan vi också rätta till om barnet har felaktiga förklaringar.

Barn behöver hjälp att prata om det som är svårt

Barn är precis som vuxna rädda för det oväntade, rädda för vad som kan hända, rädda för att bli överväldigade. Och precis som föräldrar vill skydda sina barn så skyddar barn sina föräldrar. Barnet hittar kanske inget sätt att prata och barnet kan ha en uppfattning om att detta är för svårt att prata om i familjen. För barn kan det leda till att de i hemlighet skapar en berättelse om sitt syskons sjukdom eller funktionsnedsättning, om varför det blev så här och hur det kommer att gå. Ibland är den berättelsen värre än verkligheten. Samtal och kunskap rustar barnet och gör verkligheten mer begriplig. Kunskap är ett starkt skydd.

Barn har rätt till vuxnas bästa förklaringar och svar

Barn behöver i första hand prata i sin familj. Det behöver också finnas ökad kunskap och konkreta arbetssätt för hur man pratar med barn om syskonsituation inom förskola, skola och vård. Förberedda vuxna som har kunskap blir bättre på att fånga upp och verkligen lyssna till barns berättelser och frågor. Förberedda vuxna ger också bättre och mer genomtänkta svar.

Hur kan vi stödja och stärka syskon?

Det finns självklart inte något entydigt svar på hur mycket man kan eller ska säga till barn om svåra frågor eller i särskilda situationer, men vad vi däremot vet är betydelsen av att vi pratar för att göra verkligheten mer begriplig. Den israeliske professorn Aron Antonovsky som skrivit boken Hälsans mysterium (Natur och Kultur 1991) har med sitt begrepp KASAM känsla av sammanhang – visat hur viktigt det är att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. Och i boken Kan vi prata med barn om allt? : de svåra samtalen (Studentlitteratur 2010) använder Magne Raundalen, barnpsykolog och Jon-Håkon Schultz, lärare i specialpedagogik, båda verksamma i Norge, begreppet generationsplikt som uttryck för vuxnas ansvar att hjälpa barn att göra det som är svårt att förstå mer begripligt och hanterbart.
Syskonprojektet vill förmedla ett aktivt och förebyggande synsätt som syftar till att skapa många möjligheter till samtal och dialog. Vi tror inte på strategin ”vänta och se tiden an” när det gäller samtal med barn om svåra frågor. Det är en riskfylld strategi som kan innebära att det aldrig bli några samtal eller att barnet får information från andra än av omtänksamma och förberedda vuxna. Det är vuxnas ansvar att hjälpa barn att göra det som är svårt att förstå mer begripligt och hanterbart. Att kunna prata om stora frågor i familjen är för barn en stark skyddsfaktor. Tänk på att vi pratar med barn om svåra frågor och berättar för barn för att hjälpa dem att bättre förstå och kunna handskas med sin värld och för att göra dem tryggare. 

Text: Christina Renlund

Tipsa en vän
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)