Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Ågrenskas stora pris

Ågrenska har i sitt arbete för barn med funktionsnedsättning konstaterat att behovet av insatser för att ge dessa barn förbättrade levnadsvillkor fortfarande är stort. Genom familje- och anhörigverksamhet, korttidsvistelser, sommarverksamhet, olika projekt och information bidrar Ågrenska till att ge barn med funktionsnedsättning och deras familjer ökade möjligheter till ett bättre liv.

Ågrenskas stora pris.pngI samhället finns även enskilda som gör viktiga insatser i detta avseende. Ågrenska vill genom sitt Stora Pris uppmärksamma personer som gjort särskilt betydande insatser för barn med funktionsnedsättning.

Prisets storlek och utdelande

Priset är en medalj samt 20 000 kronor och utdelas till en person under högtidliga former.

Prioriterade områden

Ågrenskas styrelse kommer att prioritera angelägna områden som priset skall riktas mot, t ex insatser för sällsynta diagnoser. Prioriteringarna kan variera över åren och beslutas av Ågrenskas styrelse i slutet av varje år för kommande nominering.

Nominering

Personer som gjort särskilt betydande insatser inom forskning och/eller socialt/humant arbete för barn med funktionsnedsättning, kan nomineras.

Nomineringsförfarande

Inbjudan till nominering skall utlysas i början av året då priset skall utdelas. Nomineringen skall ske skriftligen och vara Ågrenska tillhanda senast den 2 april det år priset utdelas. Nominering kan göras av såväl fysisk som juridisk person.

Granskningskommitté

Granskningskommittén utses av Ågrenskas styrelse.

Beslut

Granskningskommitténs förslag föreläggs Ågrenskas styrelse för slutligt ställningstagande.

Ändringar av statuter

Ändringar av dessa statuter kan göras av Ågrenskas styrelse.

Ågrenskas styrelse har hittills haft glädjen att dela ut Ågrenskas stora pris till:

1996 Professor Bengt Hagberg, Östra sjukhuset, Göteborg - för hans enastående vetenskapliga och organisatoriska insatser och hans personliga engangeman för barn med funktionshinder.

1999 Solveig Johansson - för hennes engangemang och outslitliga arbete för personer med ovanliga funktionshinder. Solveig har även på ett avgörande sätt medverkat till start av nya gränsöverskridande samarbetsformer i Norden.

2001 Professor Christoper Gillberg, BNK, Göteborg - har skapat avgörande forskningsresultat inom området autism och aktivt verkat för kunskapsspridning inom området. Han har även genom olika forskningsprojekt om barnneuropsykiatriska sjukdomar som exempelvis DAMP, Asperger syndrom, Tourette syndrom och Fragile-X, presenterat ny kunskap som på ett avgörande sätt förändrat vardagslivet för personer med dessa funktionshinder.

2003 Specialpedagog Christian Aashamar, Frambu, Norge - för sitt unika och banbrytande arbete för att förstå betydelsen av de pedagogiska implikationerna för en person med sällsynt funktionshinder.

2009 Terkel Andersen, Eurordis - for his excellent work for people with rare diseases and for his active participation in spreading new knowledge. Terkel also has participated in many cross boarder activities between the Nordic and European countries in a profound way.”

2014 Elisabeth Wallenius, Sällsynta diagnoser - för hennes utomordentliga arbete för personer som har en sällsynt diagnos, och genom hennes framgång i att etablera en nationell plattform för alla de organisationer vilka arbetar med sällsynta diagnoser.


Sidan uppdaterad: 2021-11-14