Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Från skolperspektiv till livsperspektiv

Hur personal uppfattar att fortbildning om medicinska diagnoser kan bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten

AnnCatrin Röjvik

2003

Syftet med studien var att ta reda på om fortbildning av personal i form av medicinsk information, pedagogiska konsekvenser och psykosociala aspekter om medicinska diagnoser och vilka svårigheter de medför, kunde ha effekt på skolans arbete med elever som har sällsynta diagnoser.

Resultatet visar att fortbildningen fick flera effekter. Personalen fick ökad kunskap och förståelse för både för barnets svårigheter och familjens situation. Därigenom fick de större säkerhet i att planera och genomföra undervisningen. De kunde anpassa miljön, arbetsmetoderna och kraven på ett bättre sätt. Personalen förstod också på ett djupare plan, att skolan bara är en del av barnets och familjens vardag och att föräldrarna har många komplexa och svåra situationer att hantera. Därmed blev det tydligt hur viktigt det är att skolan hjälper till att förbereda barnet för vuxenlivet.

De gemensamma erfarenheter som personal och föräldrar fick under fortbildningen ledde till förbättrad kommunikation och samverkan mellan hem och skola. Fortbildningen bidrog till ökad säkerhet i yrkesrollen, utveckling av lärarnas professionella förhållningssätt till barn och föräldrar och till tydligare kommunikation mellan kollegor, chefer och beslutsfattare, vilket i sin tur kan bidra till en bättre skolsituation för barnet.

Magisteruppsats specialpedagogik, 10 p i Specialpedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs Universitet, 2003, pdf öppnas i nytt fönster


Sidan uppdaterad: 2022-09-12