Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

FN-resolution om sällsynta hälsotillstånd

Den 16 december 2021 antog FN:s generalförsamling en resolution om sällsynta hälsotillstånd, “Addressing the Challenges of Persons Living with a Rare Disease and their Families.”

Resolutionen lyfter behoven hos de 300 miljoner personer som lever med en sällsynt diagnos och deras familjer välden över. En central partner i det globala arbetet med resolutionen har varit FN-kommittén NGO Committee for Rare Diseases, som Ågrenska grundade 2016 tillsammans med Rare Diseases Europe (EURORDIS).

Enhälligt antagen av de 193 medlemsstaterna i FN:s generalförsamling

Resolutionens antagande innebär en betydande vändpunkt och befäster sällsynta hälsotillstånd/diagnoser som ett område på FN:s agenda.

Den globala kampanj som ledde fram till resolutionens antagande var ett samordnat och outtröttligt arbete som engagerade nationella organisationer i över 100 länder och leddes av civila aktörer, inklusive NGO Committee for Rare Diseases, Rare Diseases International (RDI) och EURORDIS. Civilsamhällets partners förmedlade i detta arbete att konsekvenserna av sällsynta diagnoser medför behov utöver de direkt hälsorelaterade, för personen själv och för familjen, och att situationen därför måste angripas med ett holistiskt perspektiv.

Att ta itu med de specifika utmaningar som personer med sällsynta diagnoser står inför är ett nödvändigt steg mot att göra denna sårbara befolkning synlig och att bidra till FN:s Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling.

Det enhälliga stödet för resolutionen sänder ett tydligt budskap om att ”leave no one behind” är en prioritet för FN.

Flaminia Macchia, Executive Director för Rare Diseases International

 


Personer med sällsynta diagnoser löper större risk för stigmatisering, såväl som för intersektionella former av diskriminering som utgör hinder för fullt deltagande i samhället.

Maria Bassols, Spaniens biträdande FN-ambassadör

Resolutionens betydelse

Resolutionen representerar en stor förändring i det globala politiska landskapet och öppnar för en större integration av sällsynta hälsotillstånd i FN-systemets agenda och prioriteringar.

Denna FN-resolution inom Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling är ett stödjande globalt ramverk för att uppmuntra regional politik och åtgärder. I EU bör den översättas till en europeisk handlingsplan för sällsynta diagnoser.

Yann Le Cam, vd för EURORDIS.

 

Resolutionen illustrerar kraften i det globala samfundet. Individuellt är sällsynta sjukdomar sällsynta, men tillsammans utgör personer med sällsynta hälsotillstånd en betydande gemenskap som förtjänar FN:s stöd och erkännande. Tillsammans är vi en kraftfull och inspirerande röst.

Anders Olauson, ordförande för NGO Committee for Rare Diseaes

Det civila samhällets partners bygger nu vidare på energin efter detta historiska framsteg och arbetar för att närma sig Världshälsoorganisationen (WHO) och påkalla en resolution som fokuserar på jämlikhet i hälsa och att stärka vårdsystem för personer med sällsynta hälsotillstånd.

Agenda 2030 och sällsynta hälsotillstånd

Flera av målen i Agenda 2030 är särskilt kopplade till de utmaningar som gäller för personer med sällsynta hälsotillstånd/diagnoser.


Sidan uppdaterad: 2021-12-11