Ågrenskas logotyp, länk till startsidan. Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd och andra funktionsnedsättningar

Samarbetsmöjligheter kring NPF för kommuner i hela landet

Ågrenska har lång erfarenhet av att hålla kurser inom NPF, såväl på plats som digitalt genom streaming. Det ger flexibilitet för fler deltagare att delta.

Vi erbjuder bl.a. unika föräldrakurser till familjer med barn, tonåringar och unga vuxna med neuropsykiatriska svårigheter, beteendeproblem och inlärningssvårigheter, med eller utan diagnos. Det har vi gjort sedan 1999 i Göteborg.

Nu finns det samarbetsmöjligheter för kommuner i hela landet.

Ågrenskas verksamhet inom NPF-området

Ågrenska har lång erfarenhet av verksamhet inom NPF-området. Vi arbetar med NPF och beteendeproblematik på flera olika sätt. Ågrenska har verksamhet som specifikt fokuserar på området riktad till såväl familjer med barn, ungdomar och unga vuxna med utmaningar inom området samt till olika yrkesgrupper. Vi har korttidgrupper med barn och ungdomar som har neuropsykiatriska svårigheter. Vi har också verksamhet som rör sällsynta hälsotillstånd/sällsynta diagnoser, och då NPF ofta ingår som en del i dessa tillstånd, arbetar vi även med stöd kring NPF i denna verksamhet.

Föräldrakurser

Våra föräldrakurser vänder sig till föräldrar med barn, tonåringar och unga vuxna (upp till ca 35 år). Kurserna skräddarsys utifrån deltagarnas behov och fyller en viktig funktion genom att ge ökad kunskap och förståelse i frågor som rör NPF. De är samtidigt en mötesplats för att dela erfarenheter med andra i samma situation. Utvärderingar visar att deltagarna känner sig stärkta, har fått nya strategier och är nöjda med våra kursledare.

Kompetenshöjande insatser för personalen

Ågrenska har bedrivit utbildningar riktade till professionella inom NPF-området sedan 1993. Vi erbjuder bland annat kompetensutveckling för personal inom socialtjänst, förskola och skola. Det sker i öppna kurser, föreläsningar för personalgrupper eller konsultationer till arbetslag och elevhälsoteam. Kurserna hålls av våra socionomer och specialpedagoger, som är väl anlitade och är mycket populära utbildare. Vi kan även anlitas för handledningsuppdrag.

Uppdragsutbildning och handledning

Aktuella kurser i vårt kursprogram


Sidan uppdaterad: 2022-05-20